Menu Close

Panarit – Song

DancePanarit
Place of OriginLlorente , Eastern Samar
Date 
ResearcherRamon A. Obusan
Contact Person 
Other Details 
Lyrics 

Nasarit:

Nagpanarit si maria
Didto san belen nga banwa
Kay sin balay nangingita
Nga pahuhunungan nira

Sira josep ka ti-ayon
Nagbuyog, nagpulong-pulong
Kon hain kita nga laong
Pananarit sin pagserong

Joseph and mary:

Dumayon kita sa inhan
Sadton mga kabalayan
Aadto ni aton lunsan
So-ok pa nga kapaturan

Nasarit:

Ay ngani josep, esposa
Ano in paglinakat ta
Di ka na daw ma agwanta
Kay kapin na sin semana

Joseph:

An nabibido-an nakon
Inin sugad kaydudiomon
Maglilinakat masirom
Upay da kon di ka sagpon

Mary:

Orog kay labi nga gayod
Inin gab-i kay matun-og
Lawas ko’y mangurog-kurog
Dara san sakit sa tuhod

Joseph and mary:

Busa esposa lakat na
Kapti, ako’y sagubaya
Inin gab-i halarom na
Harapit na an ka-aga

Esposo dinhi kita nala
Pamahuway sin paghigda
Sa akon paghuna-huna
Matatwo na an bata

San pag-abot nira ngadto
San kamalig eguin tudlo
Dinayon mag-alabado
Sadton matadong nga nino

Mary and joseph:

Tugahan konta sin pulong
An kamahusay san dum-dum
An guino-o nga harangdon
Niyan la nga kagabi-hon

Tagbalay:

Humulat deri sumaka
An nagsasangpit sa puwerta
Kay nagsosos-ot an salas
Inin tawo kay damo na.

An mga nagpapahayag
Han ira buhis magbayad
Amo an nakakasugad
Pagso-ot denhi sa salas

Mary and joseph:

Si kami nagpahayag man
Hin pagsurat pagtigaman

Busa portero kon sadang
PASUDLA KAMI SA HAGDAN
BATON:

DERI KAMI MAPASAKA
KAY ININ TAWO DAMO NA HUMULAT LA KAMO DIDA
AN NAGPASURAT SA LISTA

KAY DI KAMO SAY O-ONHON
SAN BISA ATAMANON
ASAY TA ANAY LIWANON
ININ UNA MAGKADATOG

NASARIT:

MALAKAT KITA SEKRETARYO
OG SI KAMO AN PORTERO
WARAY GUD TOGOHAN NINYO
NAGA SUMAKA BISAN HIN-O

MALOOY KUNTA PORTERO
NGA SUMAKA BISAN HIN-O
MAKUHA KUNTA AN TUYO
SAN MAHAL NGA SEKRETARYO

SA DIYOS KA KUNTA PAGPON-ON
SEKRETERYO NGA OROD-GON
IMO KAMI PASIRONGON
NIYAN LA NGA KAGAB-IHON

BATON:

KANGINA KO PA NGA PULONG
HUMULAT KAMO SA SERONG
KAY SI KAMO MADUGANG PA
PAGSAMOK, PAR-ARINGASA

ININ SUGAD KAY DAMO NA
NGA MGAMAGPAPANGITA
UG SI KAMO MADIGANG PA
PAGSAMOK, PAS-ARINGASA

MARY AND JOSEPH:

O-ONAN-ON TA MARIA
IN PAKASARIT PAGHIGDA
AN PORTERO NASISINA
DI NATUGOT HIN PAGSAKA

AY JOSEP AYAW KABIDO
NGA MADARA AN BO-OT MO
SUSULAYON PANGUMUYO
KUMANHI AN SEKRETARYO

NGAN KON DI NAMAN TUMUGOT
MAG-AGWANTA LA, MAG-ILOB
ASAY TA ALAGDON AN DIOS
HAN IYA KA MAGBURO-OT

BATON:

SI KAMO AN NAGPAHAYAG
BAG-O NIYAN NGA DINMANGAT
DERI KAMO HISUSURAT
KON DIRI KAMO MAGBAYAD

BUMAYAD HAMO HIN HUSTO
HAN IYO BIHIS MAGNINO
KAY BASI TIGAMNAN KAMO
SA PADRON HAN ESCRIBANO

NASARIT:

IYADI IN AMON ANDAM
PINANGANGKAT, PINANGUTANG
NGA MAY LA NAMON IGTUMAN
SININ SUGO UG TALA-AN

BATON:

HIN-O BA AN NGARAN NINYO
ASUYA SA ESCRIBANO

NASARIT:

AN SI JOSEP AKO INI NA
BANA NAKON SI MARIA
BAKAY KAMI AADTO NA
NAHASURAT KAASAWA
MAY NAMON GUINO-O KUNTA
NGA DI NA NIMO IPANGAMAYA

ININ BANA KO KAY SAGPON
MALUYA DI NA GAHOM
PASARITA HIN PAGSERONG
NIYAN LA NGA KAGABIHON

BATON:

AKON PA KAMO LINISAD
INUPOD NGADTO SA NATAD
NGA DI NA KAMO MAGLIWAT
DUMUGANG SIN PAKANGIRAS

DUMAYON KAMO SA UNHAN
SADTON MGA KABALAYAN
NGA DERI KAMI PAGTAGAN
SIN DAKO NGA KALIPUNGAN

MARY:

AY JOSEP AKON ESPOSO
DERI NIMO IKABIDO
AN ININ PANGAMUYO NATON
NGA WARAY GOD NAPASERONG

JOSEPH:

MARIA AKON ESPOSA
HAIN NA DAW LA INI KITA
PANANARIT SIN PAGHIGDA
NGA SADANG PAHUWAYAN TA

BAKAY IRA MAN KAROYAG
NGA SA BANWA KA PAG-ANAK
PAG-ILOB HIN WARAY SUGAD
KAY PAGBO-OT SAN MESIAYAS

POR AMOR DE DIOS TAGBALAY’
MELESENCIA KAMI ANAY
DERI NIYO IKABUDLAY
AN PAGSARIT MADALI-AY

TAG-BALAY KAMI MAKADI
KAMI NA LA PERDONALU
NAKAUGNAY KAMI DENHE
HAN AMON DENHI PAG-AGI

DIYOS MAGBAYAD HA INYO
HADTON IYO PANAGTAW

Leave a Reply

Your email address will not be published.