Menu Close

Pastores Maliliput – Song

DancePastores Maliliput
Place of Origin 
Date 
ResearcherRamon A. Obusan
Contact Person 
  
  
1. Kami napadigdi Sa saindo ngunyan Tanganing mahali mga kapungawan Haloy na panahon Samong narumdoman Daing ang kaining mga kaogmahan 2. Kami ang Pastora Sa probinsyang Albay Banwang Malilipot samong tinubuan An samong pagdulok nindo lilingyaman 3. Dios marhay na hapon Sa saindo ngunyan Kami minadalok Hare pagsikwala 4. Mahal na kasera kami lilingyaman Mapait namomoot makatoroogan Ngunyan kita gabos magkairorogma Kan baihig merry x’mas Nadakulang fiesta Dakulang panahon ang mga buhay pa Sa masanghing taon dai ma magkirita 5. Pastores a belen Vamos con Alegria Ali con nuestro bien 2X Al hijo de Maria 6. Alli alli con vida para Jesus Alli tambien vamos para Jesus 7. Devemos pastora de Samuel Para offrecer al Niño Manuel 2X Emannuel 8. Emmanuel en tambor La mori ca la danza Vemos ciar portal 9. Sa orog kadikluman matanga ang banggui Petsa bentekwatro na Disyembre Sa portal sa belen Duman nakita mi makuring liwanag makawili-wili 10. Daku ang ugma ini puso ning aldan Tulos na nagbuhat samong turuhogan Samuyang tuyo manot sa pagdalaw Kay hino Emmanuel bagong mundag ngunyan 11. Avir dan na basol labing katagaan Na dai tumangis ka yang kamugtangan Ta daw ta uya pa ani ang kagurangnan Namundag sa urog dai-lang babahugan 12. Tugtugi man nindo Mahal na musika Ta uya sa belen Kita harani na Baneta ning anghel Na kita magmata Sa tuyang dalawon Umboy na maogma Paaram (2X) 13. Kami madumana Paaram na kaming mga pastora Sa masangling taon kita magkita Ining Dios ni an sa ong daghan Paaram kami ning samuyang kagharampog Asin pag estimar nindo samo ngunyan

Leave a Reply

Your email address will not be published.