Menu Close

Pastores Baao 1 – Song

DancePastores Baao 1
Place of OriginBaao , Camarines Sur
Date1988
ResearcherRamon A. Obusan
Contact Person

Mrs. Remedios Bayta – Sona Station , Agdangan , Baao Camarines Sur

Mrs. Feliciana Austria Barnedo – of Borongan Sangay – Partiido Area , Baao Camarines Sur

Other Details 
Lyrics 

Makaoroogma

Makaoroogma kaining saindong baryo
Ta an gabos na tawo puro relihiyoso
Oya kaming pastoras ngunyan digdi na saindo
Kami an magrorkyaw kan mahal na Niño

Chorus:

Kaya kita magroquaio
Asin sa pag-ogma
Ta an Niño o Jesus
Sa belen namondag na

Sa tuyang dulotan
Ang Virgen asin an omboy
Patin si San Joseph
Amang mamonoton

Dulot

O mga Pastoras na sumuyang tugang
Maguiriba quita sa belen dumalaw
Ta namundag na ngunian ang nimong paladin
Matubos sa tao digdi sa quinaban

Ta habong padulot nin bulawan
Perak, kalagtang malinig
Digdi sa quinaban

Lakaw quita tulos mga paguriba na
May darang dulot sukat ikaogma

Solo:

O Jesus mahal na Niño uya man
Ang dulot kong corderopagtiosan mo sana ini
Ta iyo kong nabaro-baro

Ini na ang oras

Ani na ang oras na ipag-oogma
Na iyong pangaqui ni Virgen Maria
Ta iyong pagkamondag ni Jesus ama
Matubos sa tao digdiho sa daga

Satuyang dalawon ang mahal na omboy
Duman ho sa belen minsan harayuon
Iyo tang susudan iyan hong bituon
Na nakaliuanag sa bangguing madiklom

Can pag-abot ta duman
Iyan hong comita satuyang mahiling
Ang Niñong maogma
Iyong nagcocolcol si Virgen Maria
Asin si San Joseph esposong maogma

Chorus:

O mga Pastoras maguiriba quita
Inihong cordero iyong darahon
Ta satuyang idulot sa Niñong maogma
Sa Niñong maogma

Magrokyaw

Magrokyaw nin kaogmahan ining bilog na quinaban
Ta nagdatong na ngunian an mahugas nin casalanan

Chorus:

Bamos sial portal, bamos a belen
Aber ala Virgen, Y Al Niño Tambien

Hilnga señor ta nagroroquiao
Ang puso namong gabos
Na huli sa dakulang kaogmahan
Ta an Niño namondag na

Ang pag-ogma labing mayo
Bilog na langit, emperio
Pag-omaw sa satong Verbo
(Gloria en excelses Dios) 2X

Kami ang mga Pastoras na tunay

Kami ang mga Pastoras na tunay
Na namundag sa parteng sirangan
Ipaghapot sa saindon hinalean
Agdangan iyo ang pangaran (2X)

Chorus:

Kaya quita mag-orogma
Ngunian na aldaw na paskua
Sa satuyang kaogmahan
Kan gabos na Pastoras
Repeat 2X
Uya kaming minaapaod sa saindo
Mahal na casera asin casero
Kami igua nin tuyo sa saindo
Mahagad nin sa aguinaldo

Sa mga Tuyaw nin Profetas

Sa mga Tuyaw nin Profetas
Na namundag na an mesias
Na iyo sato an maligtas kan kasalan
Guminikan sa ki Adan

Chorus:

Ta iyo baga ang dahiulan
Paghanap mi sa saiya ngunian
Balon mi naubos sa dalan
Kaya kamo maherak sa samuya
Tangani kaming makahabot
Paghanap kan sa imong para tubos
Ta kami sugo ni amang Dios
Ang mesias sa saindo ipagbantog

Leave a Reply

Your email address will not be published.